REGULAMIN KONKURSU

z dnia 18.12.2015 r.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Centrum Badań DNA z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, XVII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000260681, NIP 972 113 75 96, REGON 300341878

Organizator przeprowadza Konkurs:

             a) za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook:

                 https://www.facebook.com/cbdna

             b) za pośrednictwem strony http://www.konkurs.cbdna.pl

Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania nagrody – praw autorskich do przesłanej w ramach konkursu i nagrodzonej pracy konkursowej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony uczestnik konkursu odstępuje organizatorowi konkursu wszelkie prawa do przesłanej pracy konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do odpowiedzi konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w konkursie. Uczestnik konkursu upoważnia organizatora konkursu do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do organizatora i jego następców.

 

§ 2.

Wymagania wiekowe:

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą prawnych opiekunów.

§ 3.

Czas trwania

Konkurs trwa od dnia 18.12.2015 r. do dnia 10.01.2016 roku.

§ 4.

Uczestnictwo w Konkursie automatycznie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Każda osoba, która prześle pracę konkursową wszystkie poniżej wymienione kryteria, staje się uczestnikiem konkursu.

§ 5.

Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu, w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagród, Laureaci Konkursu uprawnieni do ich otrzymania, zobowiązani będą podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu.

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w szczególności w Serwisach podanych w §1.

§ 6.

Zadanie Konkursowe

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu koszulki z grafiką promującą modę na profilaktykę nowotworów w Polsce.

§ 7.

Tryb wyłonienia Laureatów

3.1.    Autorzy 3 najciekawszych, nadesłanych prac zostaną nagrodzeni bonami na badania z oferty Centrum Badań DNA oraz nagrodami rzeczowymi. Wcześniej wybrana komisja wybierze najlepszy projekt koszulki. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia: 11.01.2016 roku do godziny 16:00 na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/cbdna

 

§ 8.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

Koszulka ze zwycięską grafiką, bony o wartości 200 zł i 100 zł na badania z oferty Centrum Badań DNA oraz zestaw słodyczy.

Laureatowi konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność organizatora konkursu.

W sytuacji opisanej w punkcie 2 powyżej organizator może zadecydować o przekazaniu nagrody innemu uczestnikowi konkursu, który znalazł się w następnej kolejności po laureacie, który zrezygnował z nagrody.

Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego, który znalazł się w następnej kolejności po laureacie, który zrezygnował z nagrody.

W przypadku nie odebrania przez laureata konkursu nagrody lub nie wzięcia udziału w konkursie w terminach wskazanych w par. 3, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność organizatora.

Organizator konkursu nie przewiduje wymiany nagród na inne.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureat konkursu nie ma prawa scedować nagrody na inne osoby.

 

§ 9.

Wydanie Nagród

Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu na podane przez nich dane adresowe na koszt organizatora konkursu.

§ 10.

Reklamacje

Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania konkursu na piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

Reklamacje, które zostaną zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przez organizatora konkursu.

Wszelkie reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres organizatora konkursu i powinny zawierać dane personalne i adresowe uczestnika konkursu oraz dokładny opis reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez organizatora konkursu.

§ 11.

Postanowienia końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu organizator może żądać od uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

Odmowa uczestnika wyklucza uczestnika z konkursu.

Pełna treść regulaminu konkursu jest dostępna na stronie internetowej https://cbdna.pl

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż uczestnik konkursu zapoznał się z treścią regulaminu konkursu i przedmiotowy regulamin akceptuje w całości.

 

Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy organizatorem a uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.