Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.

Celem realizacji projektu byłowsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników B+R.

Realizując projekt „Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.” organizuowaliśmy dwutygodniowe cykle zajęć z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych.

Uczestnicy projektu otrzymali u nas wsparcie w postaci 5 szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R w formie biotechnologicznej spółki spin-off.

– Metody oceny potencjału komercyjnego i zasady oceny ekonomicznej wartości innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,
– Wybór drogi komercjalizacji wyników prac B+R w sektorze biotechnologii i zasady budowania strategii komercjalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,
– Zarządzanie własnością intelektualną i problemy prawnych komercjalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,
– Zagadnienia prawne organizacji i funkcjonowania innowacyjnych biotechnologicznych laboratoriów medycznych i mikrobiologicznych,
– Możliwe źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć biotechnologicznych.

Podczas kolejnych dni uczestnikom projektu zostały przedstawione zagadnienia komercyjnego wykorzystania najnowszych technologii wykorzystywanych do prac B+R w Centrum Badań DNA w oparciu o:

Metodę Real-Time PCR,
Sekwencjonowanie DNA,
Identyfikację pokrewieństwa,
Metodę multiplex-PCR i DPO-PCR,
Mikromacierze DNA typu SNP.
W wyniku udziału w projekcie jego uczestnicy poznali zasady oceny ekonomicznej innowacyjnego przedsięwzięcia oraz nabyli praktyczne umiejętności przygotowania planu komercjalizacji przedsięwzięcia biotechnologicznego.

Adresatami projektu byli wielkopolscy pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, art. 33 lub zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1364 art. 110 i 114) dziedziny biotechnologii (medycznej, rolniczej i przemysłowej), biologii molekularnej i biochemii zatrudnieni w wielkopolskich jednostkach naukowych lub badawczo – rozwojowych na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora.

Dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie był bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.03.2013.

Wartość projektu: 434.620 PLN