KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW, PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW, W TYM CZŁONKÓW ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIKÓW KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W RAMACH WSPÓŁPRACY Z CENTRUM BADAŃ DNA SP. ZOO.
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Badań DNA Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail bok@cbdna.pl oraz numeru telefonu 509 658 006.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenie dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  • kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy oraz innych wskazanych powyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych wskazanych celów Administratora.
Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres trwania umowy z Administratorem,
  • czas przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), Przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO),
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl

DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

Państwa dane osobowe zostały pozyskane z umowy będącej podstawą współpracy z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w umowie (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).