Analiza  metylacji DNA

Nasze laboratorium molekularne oferuje usługę analizy metylacji DNA, wykorzystując najnowsze narzędzia obliczeniowe i techniki sekwencjonowania. Ta analiza jest kluczowa do zrozumienia wpływu modyfikacji epigenetycznych, takich jak metylacja cytozyny, na różne procesy biologiczne i choroby.

Analiza metylacji DNA: zastosowanie w medycynie

Analiza metylacji DNA to jedno z najbardziej obiecujących pól w dziedzinie biomedycyny, które odgrywa kluczową rolę w badaniu różnych chorób, jak również w terapii i leczeniu. Metylacja DNA to proces biologiczny, polegający na dodawaniu grupy metylowej (-CH3) do cząsteczki DNA, co wpływa na jej funkcjonowanie.Metylacja DNA jest kluczowym mechanizmem epigenetycznym, który reguluje ekspresję genów i jest integralnym elementem wielu ważnych procesów biologicznych, takich jak rozwój embrionalny, różnicowanie komórek, utrzymanie stabilności genomu, jak również procesów patologicznych, w tym rozwoju chorób nowotworowych.

Znaczenie metylacji DNA w medycynie

W ostatnich latach, badania metylacji DNA stały się integralnym elementem badań klinicznych i diagnostyki medycznej. Wielokrotnie wykazano, że aberracje w profilach metylacji DNA są związane z różnymi schorzeniami, w tym chorobami nowotworowymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, a także chorobami serca.Przykładowo, w wielu typach raka, nieprawidłowy wzór metylacji DNA, prowadzący do hipermetylacji promotorów genów supresorowych i hipometylacji genów onkogenów, jest związany z postępem choroby i gorszym rokowaniem. Analogicznie, badania wykazały, że aberracje w metylacji DNA są obecne we wczesnych stadiach choroby Alzheimera, co sugeruje potencjalną rolę tych zmian w patogenezie tej choroby.

Badanie metylacji DNA

Narzędzia do badania metylacji DNA ewoluowały wraz z postępem technologicznym. Tradycyjnie, analiza metylacji DNA była przeprowadzana za pomocą technik takich jak metylacja-specyficzne PCR (MSP) czy bisulfytowe sekwencjonowanie genomu (BS-Seq). Te techniki pozwalają na identyfikację konkretnych miejsc metylacji w genomie.Jednakże, postęp w dziedzinie genomiki umożliwił rozwój nowych metod, które umożliwiają bardziej szczegółową analizę metylacji DNA na skalę genomową. Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS), skonjugowane z technologią immunoprecypitacji metylowanego DNA (MeDIP), pozwala na szczegółowe badanie profilu metylacji DNA w całym genomie. Ponadto, technologia mikromacierzy DNA umożliwia szybką i efektywną analizę metylacji DNA na dużą skalę.

Zastosowanie w terapiach i leczeniu

Rozumienie roli metylacji DNA w patogenezie chorób umożliwiło rozwój nowych strategii terapeutycznych. Na przykład, inhibitory metylotransferazy DNA (DNMTi) i inhibitory deacetylaz histonowych (HDACi) są obecnie stosowane w leczeniu niektórych typów nowotworów.Podobnie, badania wykazały, że modyfikacje epigenetyczne, takie jak metylacja DNA, mogą być odwracalne, co otwiera nowe możliwości w zakresie terapii chorób neurodegeneracyjnych i chorób serca.PodsumowanieMetylacja DNA to złożony proces biologiczny, który jest kluczowym czynnikiem w regulacji ekspresji genów. Badanie metylacji DNA oferuje nowe możliwości w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób, a nowoczesne metody analizy genetycznej pozwalają na bardziej szczegółowe zrozumienie tego procesu. Przy dalszym rozwoju tej dziedziny, możliwe staje się opracowanie bardziej precyzyjnych i skutecznych terapii opartych na mechanizmach epigenetycznych.

Nasza oferta obejmuje następujące elementy:

  1. Przetwarzanie Danych i Kontrola Jakości: Gwarantujemy staranne przetwarzanie surowych danych uzyskanych przez sekwencjonowanie bisulfitowe. Proces ten obejmuje wyrównanie sekwencji oraz kwantyfikację bezwzględnej metylacji DNA z dokładnością do pojedynczych zasad. Zależy nam na utrzymaniu najwyższych standardów jakości.
  2. Tworzenie Map Metylacji: Przekształcamy surowe dane w szczegółowe mapy metylacji, które dostarczają przejrzystych informacji o stanie metylacji w całym genomie.
  3. Wizualizacja Danych i Analiza Statystyczna: Oferujemy usługi wizualizacji danych metylacji DNA, co ułatwia identyfikację specyficznych dla próbki różnic w metylacji. Dodatkowo przeprowadzamy analizę statystyczną w celu znalezienia istotnych różnic i trendów.
  4. Walidacja i Interpretacja Różnic w Metylacji: Używamy zaawansowanych metod obliczeniowych do walidacji znalezionych różnicowo metylowanych regionów (DMR). Następnie pomagamy w interpretacji tych wyników, zrozumieniu ich znaczenia biologicznego i potencjalnego wpływu na zdrowie.
Zaufaj naszym ekspertom w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki. Gwarantujemy rzetelne, dokładne i terminowe wykonanie usługi, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i standardów technologicznych. Nasza oferta jest skierowana do placówek badawczych, instytucji naukowych, a także firm biotechnologicznych i farmaceutycznych.W celu otrzymania szczegółowej oferty na realizację projektu prosimy o kontakt z naszym biurem.